Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Czym jest GOZ?

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), znana również jako gospodarka cyrkularna, to model biznesowy skupiający się na maksymalizacji cyklu życia produktów poprzez ponowne użycie, recykling, dzielenie się nimi, odnawianie i naprawę, mający na celu ograniczenie produkcji i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla​​. W przeciwieństwie do tradycyjnego, linearnego modelu gospodarczego, opierającego się na „wydobądź, wyprodukuj, zużyj, wyrzuć”, GOZ promuje zamknięte pętle, gdzie każdy materiał jest traktowany jako surowiec do ponownego wykorzystania, eliminując marnotrawstwo i promując zrównoważone zarządzanie zasobami​​.

Centralną ideą GOZ jest przekształcenie odpadów w nowe surowce, minimalizując ilość odpadów niewykorzystywanych ponownie. Jest to ambitna reforma systemowa, która wymaga globalnej zmiany w sposobie produkcji i konsumpcji. Zmiana ta opiera się na współpracy ponad podziałami, myśleniu systemowym, ekoprojektowaniu, innowacyjności i zastosowaniu hierarchii 3xR: redukcji odpadów i surowców, ponownym ich wykorzystaniu i recyklingu​​.

W Polsce, Ministerstwo Rozwoju koordynuje wdrażanie idei GOZ, z inicjatywą pilotażową obejmującą gminy, finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ten pokazuje praktyczne podejście do implementacji GOZ na poziomie lokalnym​​.

Realizacja GOZ to nie tylko korzyści dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i lepsze wykorzystanie energii, ale również przewagi rynkowe dla firm, obniżenie kosztów prowadzenia działalności oraz podniesienie jakości świadczonych usług​​. Wymaga to jednak zrozumienia, że konieczne są zmiany nie tylko w zakresie technologii i procesów produkcyjnych, ale również w sposobie myślenia konsumentów i modelach konsumpcji​​.