Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

GOZ a elektronika

GOZ: co to?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model ekonomiczny, w którym produkty, materiały i zasoby są wykorzystywane w sposób jak najbardziej efektywny, minimalizując generowanie odpadów i maksymalizując ich ponowne wykorzystanie. GOZ staje się coraz bardziej istotny w obliczu rosnących wyzwań związanych zasobami naturalnymi i ochroną środowiska. W przemyśle elektroniki i elektrotechniki, gdzie obecność odpadów jest szczególnie widoczna i problematyczna ze względu na szybki postęp technologiczny i krótki cykl życia produktów, czyli tzw. LCA, gospodarka cyrkularna (GOZ) może stanowić kluczowe narzędzie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

GOZ a elektronika i elektrotechnika

W kontekście przemysłu elektroniki i elektrotechniki, istotne jest skoncentrowanie się na produktach takich jak akumulatory, pojazdy elektryczne, opakowania, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, elementy budowlane i komponenty elektroniczne. Te obszary oferują znaczny potencjał dla wdrożenia GOZ, dzięki możliwości recyklingu, ponownego użycia i minimalizacji odpadów.

Jak wprowadzić model GOZ w przemyśle elektroniki i elektrotechniki?

Wprowadzenie modelu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w przemyśle elektroniki i elektrotechniki wymaga zintegrowanego podejścia obejmującego wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od projektowania, przez produkcję, użytkowanie, aż po recykling i ponowne wykorzystanie.

Istnieje kilka kluczowych działań, które mogą zostać podjęte w celu realizacji tego modelu:
1) Ekoprojektowanie zgodne z GOZ: Projektowanie produktów z myślą o ich łatwym demontażu, naprawie i ponownym wykorzystaniu, ale też minimalizacja używanych materiałów to podstawa w drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym i ekoprojektowania. Projektowanie z myślą o całym cyklu życia produktów, czyli LCA, to droga do osiągnięcia założeń GOZ w elektronice i elektrotechnice.
2) Recykling i odzysk materiałów: Przemysł elektroniki i elektrotechniki generuje ogromne ilości zużytych urządzeń oraz odpadów elektronicznych. Poprzez inwestycje w zaawansowane technologie recyklingu, odzyskiwanie wartościowych materiałów i późniejsze wykorzystywanie ich w produkcji, firmy mogą zmniejszyć swoje zużycie surowców naturalnych, obniżyć generowanie odpadów, a jednocześnie obniżyć koszty produkcji.
3) Współpraca w łańcuchu dostaw: Wdrażanie GOZ wymaga współpracy zarówno z dostawcami, jak i z klientami. Budowanie partnerskich relacji w całym łańcuchu dostaw umożliwia wymianę wiedzy i praktyk związanych z zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, a także zapewnia nowe możliwości rozlokowania niewykorzystanych surowców i materiałów.
4) Programy zwrotów produktów: Systemy zwrotu zużytego sprzętu od klientów zapewniają jego odpowiedni recykling i odzysk. Programy te mogą na przykład obejmować zniżki na nowe produkty dla klientów, którzy zdecydują się oddać stary sprzęt.
5) Modułowa budowa i standaryzacja komponentów: Projektowanie produktów w sposób modułowy, z łatwo wymiennymi komponentami ułatwi ich naprawę lub aktualizację bez konieczności wymiany całego urządzenia. Standaryzacja części może również ułatwić recykling na końcu cyklu życia produktu (LCA).

GOZ a elektronika i elektrotechnika: Korzyści

Wprowadzenie modelu GOZ w przemyśle elektroniki i elektrotechniki przynosi liczne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe:
1) Zmniejszenie kosztów produkcji poprzez wydłużenie cyklu życia produktu (LCA): Długoterminowe podejście, które obejmuje ponowne wykorzystanie materiałów i komponentów, może przynieść znaczne oszczędności kosztowe poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nowe surowce.
2) Korzyści finansowe dzięki nowym możliwościom biznesowym: Firma może wprowadzić model usługi zamiast modelu produktu, co polega na oferowaniu usługi użytkowania produktu zamiast fizycznego posiadania produktu. Firma może również wygenerować dodatkowy przychód poprzez sprzedaż odpadów jako surowców wtórnych.
3) Odpowiedź na oczekiwania konsumentów: Coraz więcej osób poszukuje produktów przyjaznych dla środowiska. Działania proekologiczne przyciągają nowych klientów, ale i wzmacniają zaufanie wśród tych już istniejących.
4) Zgodność z przepisami: Spełnienie zielonych wymogów prawnych zarówno tych wynikających z przepisów krajowych, jak i unijnych, jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
5) Wzmocnienie pozycji na rynku: Wdrożenie założeń GOZ zapewnia firmie dostosowanie się do zachodzących zmian, bieżących trendów i przepisów prawnych, a dzięki temu firma jest w stanie budować przewagę konkurencyjną i wzmacniać swoją pozycję na rynku.
6) Uzyskanie zielonego finansowania: Poprzez wdrożenie założeń GOZ w firmie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska firma zyskuje większe szanse na otrzymanie zielonego finansowania. Obecnie istnieje wiele możliwości pozyskania zielonego finansowania, a są to np.: programy rządowe współfinansowane ze środków unijnych, fundusze europejskie czy zielone inwestycje bankowe.
7) Poprawa wizerunku firmy: Konsumentom coraz bardziej zależy na zrównoważonych praktykach produkcji i konsumpcji. Przejście na model GOZ może zwiększyć zaufanie klientów i poprawić wizerunek marki.
8) Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko: Redukcja ilości odpadów oraz zużycie surowców naturalnych pomaga w ograniczeniu negatywnego wpływu przemysłu elektroniki i elektrotechniki na środowisko naturalne, co jest kluczowe dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w przemyśle elektroniki i elektrotechniki to nie tylko konieczność, ale także szansa na stworzenie bardziej zrównoważonej i efektywnej gospodarki. Poprzez innowacyjne podejście do zarządzania zasobami i współpracę na różnych poziomach łańcucha dostaw, branża ta może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu lepszego, bardziej zrównoważonego jutra.