Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

O projekcie

Firma ICVC Certyfikacja w partnerstwie z firmą QS Zurich oraz firmą QS Zurich Karolina Turkiewicz uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt “GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizujemy, aby wspierać polskich pracowników, przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w przystosowaniu się do zachodzących zmian.

Projekt realizujemy na terenie całej Polski w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2027 roku.

Projekt kierujemy do:

 • przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych, średnich oraz dużych firm
 • pracowników, którzy w ramach swojego stanowiska, będą mogli zaplanować lub wprowadzić rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego w firmie
 

Projekt kierujemy do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą:

 • dostosować się do zachodzących zmian 
 • podnieść kompetencje z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 • zwiększyć konkurencyjność swoich firm
 • rozwijać swoją firmę
 • zrealizować cele biznesowe
 • przyczynić się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez wprowadzenie założeń gospodarki cyrkularnej w firmie
 

W projekcie weźmie udział 240 przedsiębiorców, a w tym mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, i ich 960 pracowników.

Naszym celem jest podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wprowadzania zmian opartych o założenia gospodarki obiegu zamkniętego lub założenia niskoemisyjności w ich firmach. Chcemy również, aby polskie przedsiębiorstwa dostosowały się do zachodzących zmian, a dzięki temu miały możliwość dalszego rozwoju.

Zapewnione przez nas wsparcie uwzględni potrzeby oraz możliwości uczestników oraz uczestniczek projektu.

Przeprowadzimy:

 • aktywną rekrutację uczestników i uczestniczek projektu
 • działania mające na celu uświadomić potencjalnym uczestnikom i uczestniczkom projektu korzyści, które płyną z wprowadzenia założeń gospodarki cyrkularnej w firmie
 • ankietę sprawdzającą wiedzę z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 

Zadbamy o:

 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze pracowników, którzy będą uczestniczyć w projekcie
 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze ścieżki szkoleń
 • zapewnienie dostępności szkoleń oraz doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami
 • zapewnienie równego traktowania w projekcie dla wszystkich jego uczestników i uczestniczek
 

Efektem projektu będzie nabycie oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego przez przedsiębiorców oraz pracowników firm, a tym samym rozwój i dostosowanie się przedsiębiorstw do zmian.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Wartość projektu: 9 568 526,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9 568 526,00 zł

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek biura jest pozbawiony przeszkód architektonicznych. Biuro projektu znajduje się w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie.

Adres biura projektu: ul. Dźwigowa 3, lokal nr. 3, 01-376 Warszawa

 

Jeśli uważasz, że projekt lub nasze działania są niezgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), możesz to zgłosić za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP).