Loga Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską, Parp Grupa PFR

Zielone budownictwo

W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany klimatyczne stały się jednym z najważniejszych wyzwań dla społeczeństw na całym świecie, konieczność przemyślenia sposobu, w jaki produkujemy, konsumujemy i zarządzamy zasobami, jest bardziej wymagany niż kiedykolwiek. W odpowiedzi na te wyzwania, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) zyskuje na znaczeniu, oferując model, który ma na celu zmniejszenie zużycia zasobów i generowania odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie i recykling. Branża budowlana, będąca jednym z największych konsumentów surowców naturalnych i źródłem odpadów, stoi przed szczególną szansą, aby przewodzić zmianom, przyjmując zasady GOZ. Ale jak to osiągnąć? Kluczem może być zielone budownictwo.

Czym jest zielone budownictwo?

Zielone budownictwo to podejście do projektowania, budowy i eksploatacji budynków, które minimalizuje ich wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie. Poprzez zastosowanie efektywnych rozwiązań energetycznych, wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska i integrację budynków z naturalnym otoczeniem, zielone budownictwo nie tylko redukuje ślad węglowy, ale również oferuje lepszą jakość życia dla swoich użytkowników. Zielone budownictwo nie jest więc tylko modne, a odzwierciedla istotną zmianę w sposobie myślenia o architekturze i budownictwie oraz wpisuje się w wymogi prawne z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) a branża budowlana

Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w branży budowlanej oraz zielone budownictwo oznacza odejście od linearnego modelu „wyprodukuj, użyj, wyrzuć” na rzecz podejścia, które promuje efektywność i długowieczność materiałów. Obejmuje to projektowanie budynków z myślą o ich przyszłym demontażu i ponownym wykorzystaniu materiałów (ekoprojektowanie), wybór
materiałów odnawialnych lub łatwo recyklingowalnych oraz zastosowanie technik minimalizujących odpady na etapie budowy. Wdrażanie GOZ w branży budowlanej, czyli m.in. zielone budownictwo, niesie ze sobą liczne korzyści, począwszy od zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, przez oszczędności kosztów, aż po stworzenie nowych możliwości biznesowych i miejsc pracy. Jednak przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz skierowane się w stronę zielonego budownictwa wymaga zmiany myślenia na wszystkich poziomach – od projektantów i architektów, przez producentów materiałów budowlanych, aż po samych użytkowników budynków.

Jak wprowadzić GOZ w branży budowlanej i przejść na zielone
budownictwo?

Planowanie i projektowanie z myślą o GOZ (ekoprojektowanie)
1) Analiza cyklu życia materiałów (LCA): Wybór materiałów o długiej żywotności i możliwościach recyklingu.
2) Modułowa konstrukcja: Projektowanie budynków w sposób, który umożliwia łatwe demontaż i ponowne wykorzystanie komponentów, czyli z myślą o GOZ.

Wybór materiałów budowlanych i praktyk zgodnych z GOZ
1) Używanie surowców odnawialnych: Preferowanie materiałów odnawialnych, takich jak drewno z certyfikowanych źródeł.
2) Recykling i ponowne użycie: Wykorzystanie recyklingowalnych materiałów budowlanych oraz planowanie na etapie projektowym możliwości ponownego użycia.

Recykling i ponowne wykorzystanie materiałów
1) Zarządzanie odpadami na placu budowy: Wdrożenie systemów segregacji odpadów, aby maksymalizować ich recykling.
2) Programy zwrotu i wymiany: Umożliwienie zwrotu nieużywanych lub nadmiarowych materiałów do dostawców.

Korzyści: Zielone budownictwo i GOZ

Wdrożenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w branży budowlanej oraz zielone budownictwo przynosi szereg korzyści, zarówno środowiskowych, ekonomicznych, jak i społecznych:
1) Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko: Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, redukcja emisji CO2 i mniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska.
2) Redukcja kosztów: Niższe koszty operacyjne dzięki wykorzystaniu materiałów odnawialnych i recyklingowi, jak również poprzez zmniejszenie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami.
3) Zwiększenie wartości nieruchomości: Zielone budynki, czyli budynki zbudowane zgodnie z zasadami zielonego budownictwa często cieszą się większym zainteresowaniem nabywców i mogą osiągać wyższe ceny sprzedaży.
4) Poprawa zdrowia i dobrostanu użytkowników: Lepsza jakość powietrza wewnątrz, naturalne oświetlenie i używanie nietoksycznych materiałów przyczyniają się do lepszego samopoczucia i zdrowia mieszkańców.
5) Stworzenie nowych możliwości biznesowych: Rozwój rynku dla zrównoważonych materiałów budowlanych i technologii może stworzyć nowe ścieżki rozwoju dla przedsiębiorstw i innowacji.
6) Odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne: Budowanie zgodnie z zasadami GOZ i zielonego budownictwa odpowiada na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa i oczekiwania wobec przedsiębiorstw.
7) Zgodność z przepisami: Spełnienie zielonych wymogów prawnych zarówno tych wynikających z przepisów krajowych, jak i unijnych, jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania branży budowlanej.
8) Uzyskanie zielonego finansowania: Poprzez wdrożenie założeń GOZ w firmie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska firma zyskuje większe szanse na otrzymanie zielonego finansowania. Obecnie istnieje wiele możliwości pozyskania zielonego finansowania, a są to np.: programy rządowe współfinansowane ze środków unijnych, fundusze europejskie czy zielone inwestycje bankowe.

Zielone budownictwo i gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) przynoszą branży budowlanej wiele korzyści, które wykraczają poza ochronę środowiska. Są one odpowiedzią na zmieniające się warunki klimatyczne, rosnącą świadomość społeczną oraz na potrzebę budowania w sposób bardziej zrównoważony i przemyślany. Wdrażanie GOZ w branży budowlanej jest nie tylko krokiem w stronę ochrony naszej planety, ale także ścieżką do tworzenia bardziej innowacyjnych, zdrowych i atrakcyjnych przestrzeni życiowych i pracy.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie GOZ dla biznesu i odkryj potencjał GOZ. Dostosujesz się do zachodzących zmian, spełnisz wymogi prawne i dowiesz się jak pozyskać zielone finansowanie oraz jak przygotować raport ESG. Twój biznes zyska nowe możliwości rozwoju, a Ty zdobędziesz certyfikat zawodowy. Szkolenia są w 100% finansowane z Funduszy Europejskich.